Algemene Voorwaarden


1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: Een aangemaakt gebruikersaccount van de Gebruiker;

Aanbiedster: De (mannelijke of vrouwelijke) persoon die op de Website een erotische dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen de Aanbiedster en de Gebruiker, uitdrukkelijk buiten kennis en invloed van Erotiek-Zoekertjes

Diensten: De dienstverlening die Erotiek-Zoekertjes aan Gebruikers levert;

Gebruiker: De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en Dienst van Erotiek-Zoekertjes

Overeenkomst: De overeenkomst die de Gebruiker aangaat met Erotiek-Zoekertjes voor het gebruik van de Website en de dienstverlening van Erotiek-Zoekertjes behorend bij de Website(s);

Website: De websites welke door Erotiek-Zoekertjes worden beheerd en waarop de Diensten van Erotiek-Zoekertjes aan de Gebruiker worden aangeboden;.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Erotiek-Zoekertjes geleverde Websites, Diensten en alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of aanbevelingen en/of overige diensten die aan de Gebruiker worden geleverd
2.2 Erotiek-zoekertjes behoud zich het recht voor de algemene voorwaarden ten alle tijden te kunnen veranderen indien het noodzakelijk is.


3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en daarbij behorende Dienst dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de Website en de Dienst veronderstelt dat de Gebruiker akkoord is met alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
3.2 Voorafgaand aan het gebruik van de Website en de daarbij behorende Dienst verklaart de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van Erotiek-Zoekertjes te hebben gelezen, begrepen en uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. Indien de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geaccepteerd, dient hij de Website niet te gebruiken.
3.3 De Website en de diensten; www.erotiek-zoekertjes.nl mogen enkel gebruikt worden door een Gebruiker die 18 jaar of ouder is. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft, dient hij per direct zich te onthouden van elk gebruik van de Website en de Dienst. Erotiek-Zoekertjes kan, indien zij gerede twijfel heeft aan de leeftijd van de Gebruiker, zijn toegang tot de Website (definitief) ontnemen. Erotiek-Zoekertjes behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om (persoons)gegevens te verzoeken waaruit zijn leeftijd blijkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 6 van deze algemene voorwaarden.
3.4 De Gebruiker sluit door het gebruik van de Website een Overeenkomst met Erotiek-Zoekertjes tot het gebruik van de Website en de dienstverlening van Erotiek-Zoekertjes behorend bij de Website.
3.5 SMS/Chatdiensten (operators/promotors) zijn op deze website NIET welkom en worden dan ook per direct verwijderd van de site.

 

4. INHOUD DIENST

4.1 Erotiek-Zoekertjes levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend): - het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbiedster, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbiedster over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden
4.2 Erotiek-Zoekertjes is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbiedster aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbiedster ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbiedster.
4.3 Erotiek-Zoekertjes behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van Erotiek-Zoekertjes, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.
4.4 Erotiek-Zoekertjes behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal Erotiek-Zoekertjes, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.
4.5 Indien Erotiek-Zoekertjes constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt Erotiek-Zoekertjes het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen.
4.6 Erotiek-Zoekertjes verbied de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat 3/7 destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account.

 

5. DE GEBRUIKER

5.1 De Gebruiker zal de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor illegale vormen van prostitutie en/of seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Indien Erotiek-Zoekertjes het vermoeden heeft dat de Gebruiker de Website in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging.
5.2 De Website stelt de Gebruiker in staat om rechtstreeks in contact te treden met een andere Gebruiker en/of Aanbiedster. De Gebruiker zal zich te allen tijde op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. Indien Erotiek-Zoekertjes constateert, in haar opvatting, dat de Gebruiker in strijd handelt met fatsoensnormen, kan zij de Gebruiker de toegang tot de Website (definitief) ontzeggen.
5.3 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat hij geen seksueel overdraagbare aandoeningen heeft. Indien de Gebruiker twijfelt of hij een seksueel overdraagbare aandoening heeft dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster.
5.4 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat de Aanbiedster hem niet als minderjarig overkomt. Indien de Gebruiker twijfelt of de Aanbiedster meerderjarig is, of heeft geconstateerd dat de Aanbiedster minderjarig is dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster en Erotiek-Zoekertjes en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel of constatering te informeren.
5.5 Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster waarvan hij betwijfelt, vermoedt of gerede grond heeft aan te nemen dat een Aanbiedster niet uit eigen wil, op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik haar (erotische) diensten aanbiedt, dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de Aanbiedster, en Erotiek-Zoekertjes en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel, vermoeden of constatering te informeren.
5.6 Uitsluitend de aangezochte Aanbiedster beoordeelt het aanzoek van de verzoekende Gebruiker. Indien de Aanbiedster het aanzoek van de Gebruiker weigert, dient de Gebruiker zich te onthouden van verder contact met de Aanbiedster of zijn aanzoek aan te passen conform de wens van de Aanbiedster.
5.7 Erotiek-Zoekertjes is niet betrokken bij het aanzoek van de Gebruiker. Erotiek-Zoekertjes levert geen rechtstreekse erotische diensten. Erotiek-Zoekertjes treedt uitsluitend op als dienstverlener van een gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een Aanbiedster.
5.8 De aangezochte Aanbiedster zal de door haar verleende (erotische) diensten aan de verzoekende Gebruiker in rekening brengen. Erotiek-Zoekertjes is uitdrukkelijk geen partij noch betrokken bij deze transactie. De verzoekende Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat hij, voorafgaand aan het gebruik van de dienst van de aangezochte Aanbiedster, bij deze heeft geïnformeerd op welke wijze hij de betaling kan verrichten

 

6. PERSOONSGEGEVENS
 
6.1 Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden alsmede het cookiestatement en het privacybeleid van Erotiek-Zoekertjes te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien een Gebruiker persoonsgegevens aan Erotiek-Zoekertjes verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens
6.2 Bij de registratie van een Account dient de Gebruiker zijn gegevens te verstrekken. Tot deze behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen zijn naam, en zijn telefoonnummer.
6.3 De Gebruiker zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Erotiek-Zoekertjes aanleveren.
6.4 De gegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend door Erotiek-Zoekertjes worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid en ten behoeve van het normale gebruik van de Website en de daarbij behorende dienstverlening van Erotiek-Zoekertjes.
6.5 De gegevens van de Gebruiker zullen niet door Erotiek-Zoekertjes aan derden worden verstrekt.
6.6 De Gebruiker geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Erotiek-Zoekertjes. De Gebruiker kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Erotiek-Zoekertjes behoudt zich het recht voor om systeemveranderingen ten aanzien van de Website of Dienst aan de Gebruiker middels een nieuwsbrief kenbaar te maken.
6.7 De Gebruiker kan Erotiek-Zoekertjes verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Erotiek-Zoekertjes zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Erotiek-Zoekertjes garandeert niet dat de informatie op de Website en de Dienst volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. Erotiek-Zoekertjes is in geen vorm aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker ter beschikking gestelde content op de Website of Dienst.
7.2 Erotiek-Zoekertjes is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website (of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken), daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Erotiek-Zoekertjes.
7.3 Erotiek-Zoekertjes is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van het gebruik van de Diensten van Erotiek-Zoekertjes. Erotiek-Zoekertjes is niet aansprakelijk voor enig gebrek (in de kwaliteit) van haar Diensten. Erotiek-Zoekertjes behoudt zich te allen tijde het recht voor een Account te verwijderen, informatie van de Aanbiedster geheel of gedeeltelijk te verwijderen, af te schermen of ontoegankelijk te maken. Erotiek-Zoekertjes is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens (tijdelijke) onmogelijkheid in contact te treden met een Aanbiedster en/of de Dienst te gebruiken.                                               
7.4 Erotiek-Zoekertjes is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster. Het afnemen van een (erotische) dienst bij een Aanbiedster geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruiker. Erotiek-Zoekertjes is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de Gebruiker die het gevolg is van het contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster en/of de (erotische) dienst tussen de Gebruiker en de Aanbiedster.

 

8 VRIJWARING

8.1 De Gebruiker zal Erotiek-Zoekertjes haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gevolmachtigden, agenten en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van enige schade, waaronder (niet-uitsluitend) wordt verstaan alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten, die voortvloeien uit of verband houden met:

a) de schending van de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst;

b) de schending van de rechten van een andere Gebruiker en/of een derde partij;

c) de schending van de rechten van een Aanbiedster of enig aan de Aanbiedster gelieerde partij;

d) het gebruik en misbruik van de Website of de Diensten van Erotiek-Zoekertjes.

 

9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Website en Diensten van Erotiek-Zoekertjes, waaronder (niet-uitsluitend) worden verstaan de octrooi, merk-, handelsnaam-, auteurs-, (niet-geregistreerde) model-, domeinnaam en databankrechten, blijven te allen tijde eigendom van de Erotiek-Zoekertjes. De Gebruiker erkent bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten als uitsluitend eigendom van Erotiek-Zoekertjes.
9.2 De Gebruiker garandeert dat hij op zijn Account, de Dienst of de Website géén content plaatst die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.
9.3 Indien de Gebruiker constateert dat een derde partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Erotiek-Zoekertjes, zal hij Erotiek-Zoekertjes daarvan direct op de hoogte stellen.

 

10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Erotiek-Zoekertjes wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
10.2 De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door zijn Account permanent te verwijderen.
10.3 Erotiek-Zoekertjes heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker een bepaling uit deze Overeenkomst schendt, of (naar mening en inzicht van Erotiek-Zoekertjes) de Website en/of een Dienst onjuist gebruikt of misbruikt.
10.4 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.

 

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst zijn opgesteld naar Nederlands recht. Partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst.
11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.
11.3 Als wordt geconstateerd dat enige hierin beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze afgescheiden worden van de algemene voorwaarden en de rest van de bepalingen van de algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.